Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge


Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ  obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:

 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
 • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski";
 • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 42);
 • polisę ubezpieczeniową.
Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj.

Do uwagi turystów podróżujących samochodami:  Elektroniczny system poboru opłat za przejazd "BelToll" w Republice Białorusi 

Informacje

O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy:
 1. Obcokrajowcy nieposiadający wiz mogą przyjechać na Białoruś do specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku «Kanał Augustowski” i tereny przyległe.
 2. Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas).
 3. 01.01.2018 A checkpoint at the railway station in Grodno and at Grodno airport is included in the list of checkpoints that carry out visa-free entry.
 4. Bez wizy można zwiedzać terytorium:
  01.01.2018 The Grodno region fully included into the territory of the park "Awgustow Canal".
 5. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzorca wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
 6. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
  1. zwrócić się do firmy turystycznej upoważnionej do wydawania takich dokumentów;
  2. otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych;
 7. Wjeżdżający powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białoruś.
 8. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:
  1. ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
  2. dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
  3. ubezpieczenie medyczne;
 9. Na granicy wypełnia się kartę migracyjną. Uwaga: w przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny. 

Zasady wypełniania deklaracji przy przykroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś

Zasady wypełniania deklaracji przy przykroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić i złożyć deklarację* W PRZYPADKU PRZEWOZU:


1 transport Pojazdów.
1 stoimost Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów.
1 nalichnye Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów.
1 alcohol Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk).
1 bumagi Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu.
1 oruzhie Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów.
1 lekarstva Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów .
1 cennosti Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć.
1 pats Zwierząt.
1 one 3 Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.
* szczegółowe informacje o trybie wwozu towarów można uzyskać na stoiskach informacyjnych

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll.
Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących

 • pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.
Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.
MAPA SIECI DRÓG PŁATNYCH

Na terenie mędzy granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się

Na terenie między granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się:
 • postoju pojazdów;
 • wsiadania i wysiadania pasażerów;
 • załadunku i rozładunku pojazdów;
 • przebywania osób fizycznych nieprzekraczających granicę państwową RB.
Nieprzestrzeganie przez obywateli niniejszych zasad jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z art. 23.31 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia z deportacją lub bez deportacji lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych)

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się:
 • robienia zdjęć i nagrywania wideo;
 • rozmów z użyciem telefonii komórkowej;
 • pozostawiania środków pieniężnych w dokumentach podawanych do kontroli;
 • podjęcia działań mających na celu nakłanianie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia określonego trybu dokonywania kontroli granicznej i innej kontroli, w tym oferowania i (lub)  przekazywania wartości materialnych, oferowania i (lub) udzielania korzyści majątkowych.

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB
Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • Urząd Spraw Wewnętrznych;
 • Hotel;
 • Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Obiekt agroturystyczny.
 Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!
Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.      

Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2019 kwota bazowa wynosi 27 BYN).

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest:
Przedstawić ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski”, jak również polisę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;

Otrzymać i wypełnić formularz karty migracyjnej.

Opuszczając RB, obcokrajowiec, z wyjątkiem tymczasowo lub stale mieszkających na terenie RB, jeśli inaczej nie jest ustalono w aktach ustawodawczych i umowach międzynarodowych RB, powinien oddać część B karty migracyjnej podczas kontroli granicznej w przejściu granicznym na granicy państwowej RB.  

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców.
Przekraczając granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania, należy odbyć kontrolę graniczną i kontrolę celną. Obcokrajowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa (dalej – obcokrajowcy) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś, posiadając następujące dokumenty:

 •  Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś ma tryb wizowy;
 •  Dokument uprawniający do powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
 •  Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski” w razie przekroczenia  granicy państwowej Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą Polską w przejściach granicznych    Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas).

Często zadawane pytania

 1. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na bezwizowy wjazd do Grodna?

Na Białorusi zniesiono wizy dla turystów zagranicznych zwiedzających Grodno i jego okolice. W celu uzyskania dokumentów bezwizowych należy skontaktować się z operatorami turystycznymi posiadającymi certyfikat zgodności świadczonych usług. Lista touroperatorów.

Prawo do bezwizowego wjazdu przysługuje turystom, którzy zarezerwowali wycieczkę, na podstawie której zostanie wydany dokument uprawniający do wjazdu do kraju. Mogą to być rozmaite usługi turystyczne, jak na przykład zwiedzanie muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka. Firma turystyczna wyśle drogą elektroniczną dokument (zezwolenie), który należy wydrukować w celu okazania funkcjonariuszom służby granicznej podczas wjazdu do Republiki Białoruś.    

 1. Czym jest karta migracyjna?

Karta migracyjna to dokument, który obcokrajowiec wjeżdżający na Białoruś bez wizy powinien wypełnić na granicy i zachowywać do momentu wyjazdu z kraju. W przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny.


 1. Które dokumenty są potrzebne do załatwienia wyjazdu do Grodna bez wizy?

Obcokrajowcy powinni posiadać:

 • ważny paszport;
 • zezwolenie (nieodpłatny dokument uprawniający do wjazdu bez wizy);
 • pieniądze na własne potrzeby: na każdy dzień pobytu kwotę około 22 euro;
 • ubezpieczenie medyczne.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 1. Czy można podróżować po Białorusi, przyjechawszy bez wizy do Grodna?

Nie, to nie jest możliwe. Na Białorusi są trzy strefy bezwizowe, w zależności od wybranego punktu przekroczenia granicy. Przekraczając granicę w przejściach:

 • Lesnaja (Rudawka),
 • Bruzgi (Kuźnica Białostocka),
 • Privalka (Švendubrė),
 • Privalka (Raigardas),
 • dworzec kolejowy Grodno,
 • port lotniczy Grodno,

można zwiedzać obszar Parku „Kanał Augustowski”, terytorium rejonu grodzieńskiego, miasto Grodno.

Z mapą strefy bezwizowej można zapoznać się na stronie głównej strony.

 1. Jeśli przylatuję do portu lotniczego Mińsk, czy mogę bez wizy pojechać do Grodna?

Tak, to jest możliwe. Przekraczający granicę Białorusi w porcie lotniczym Mińsk mogą podróżować po całej Białorusi.

 1. Czy może zwiedzać Grodno i Park „Kanał Augustowski” osoba, która przyjechała bez wizy do Brześcia?

Nie, niestety na razie to jest niemożliwe. Przekraczając granicę Republiki Białoruś w przejściach:

 • Brześć (Terespol),
 • Domaczewo (Sławatycze),
 • Pieszczatka (Połowce),
 • uproszczone przejście Piererow (Białowieża),
 • kolejowe przejście graniczne Brześć (Terespol),
 • port lotniczy w Brześciu,

można zwiedzać obszar Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” na terytorium strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” obejmującej:

 • Brześć i rejon brzeski,
 • rejon żabinkowski (obwód brzeski),
 • rejon kamieniecki (obwód brzeski),
 • rejon prużański (obwód brzeski),
 • rejon swisłocki (obwód grodzieński)
 1. Jakimi środkami transportu można dojechać do Grodna bez wizy?

To zależy od przejścia granicznego, w którym obcokrajowiec zamierza przekroczyć granicę Białorusi. Samochodem czy autobusem, pociągiem, samolotem, transportem wodnym czy na rowerze. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 1. Kiedy można załatwić wjazd bezwizowy?

Załatwić wjazd bezwizowy należy nie później niż 24 godziny przed planowaną podróżą.

 1. Gdzie w Grodnie można wymienić walutę?

Do wymiany walut na Białorusi są uprawnione banki i kantory. Lista banków i kantorów w Grodnie.

Całodobowo jest czynny kantor na dworcu kolejowym w Grodnie.

 1. Według nowych zasad, do Grodna można przyjechać na 10 dni?

Tak, bez wizy w Grodnie i rejonie grodzieńskim można przebywać przez okres 10  dni włącznie. Osoby przebywające ponad 5 dni powinny zameldować się we właściwym organie meldunkowym (nie dotyczy obywateli Litwy i Łotwy).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 1. Czy można na Białorusi płacić w walucie?

Nie, płacić na Białorusi można tylko w rublach białoruskich. Lista banków i kantorów w Grodnie.

 1. Obywatele których państw mogą przyjechać bez wizy?

Podróżowanie bez wiz na obszarze Kanału Augustowskiego i Grodna udostępniono obywatelom 73 państw zgodnie z wykazem. Więcej informacji na temat trybu wizowego w Republice Białoruś można znaleźć tutaj.

 1. Czy jest obowiązkowa rezerwacja zakwaterowania w ramach ruchu bezwizowego?

Nie jest obowiązkowa dla przybywających tylko przez jeden dzień. Jeśli planowany pobyt jest dłuższy niż jeden dzień, wymagane jest potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania na cały okres pobytu. Możliwości zakwaterowania można znaleźć tutaj lub tutaj.

 1. Jeśli odwiedzam krewnych, czy muszę mieć potwierdzenie zakwaterowania?

Tak, trzeba je mieć.

 1. Proszę wskazać portale internetowe, gdzie można więcej dowiedzieć się o waszym kraju?

Więcej informacji na temat pobytu na Białorusi można znaleźć na portalu internetowym Belarus.by oraz na stronach internetowych rządów swoich państw, na przykład tutaj.

31.03.2020
BYN
1 EUR
2.8793
1 USD
2.6023
10 PLN
6.352
-7 — 5°C
Partly Cloudy
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)
BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW